ထန်းလျက် သုံးလုံးနှင့် ခါးနာပျောက်နည်း

Knowledge
Spread the love

ါးနာ နေသော ဝေဒနာရှ င်က မိမိ တစ်ခါတည်းစား၍ ကုန်နိုင်မည့်အနေတော် ထန်းလျက်သုးံလုးံကို လက်တွင်ဆုပ်ထားပါ ထို့နောက် အင်္ကျ ီချွတ်၍ ချောင်းသို့မဟုတ် မြစ်ထဲသို့ ဝေဒနာရှင် ၏ “ချက်´´ ရေမြုပ် သည်အထိ ဆင်းပါ ။

ချက် ရေမြုပ် သည့် နေရာတွင် ရပ်၍ လက်ထဲတွင်ဆုပ်ထားသော ထန်းလျက် သုးံလုးံကို တစ်ခါတည်း ကုန်အောင်စားပါ စားပြီးပြီးခြင်း ရေမသောက်ရ ရေထဲမှ ပြန်တက်လာပြီး အဝတ်လဲကာ အဝတ်ခြောက် ဖြင့် ရေအားလုးံခြောက်သွားအောင် သုတ်ပစ်ပါ။

ပြီးနောက် အင်္ကျီ ီပြန်ဝတ် ချက်အောက် က အပူတရှိန်ရှိန် ထွက်နေခြင်းရပ်သွားမှ ရေတစ်ခွက် သောက်ပြီး ရေချိုးပါ တစ်ညအိပ် လွန်မြောက်သွားပါက ခါးနာ ဝေဒနာ ဘယ်နေရာမှန်း သိတော့မည်မဟုတ် ။